Project developmentStadiu proiect

Year 2010 (august – december)

 • Scheduling of project meetings; systematisation of necessary bibliographical material;
 • Attending an international conference;
 • Publication of an article in an ISI indexed journal;
 •  Themes discussed:

–       „lifeworld” and science in Husserl, Heidegger and Schütz;
–       the idea of a phenomenology of „occasionality”;
–       the manifold meanings of „foundation” in Husserl and Heidegger;
–       sedimentation and meaningfulness

 

Year 2011

 • Organising a seminar on the problem of history in Being and Time;
 • Organising a seminar on the relation between hermeneutics and phenomenology in Ricoeur;
 • Publishing the romanian translation of Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie/ Criza ştiinţelor europene şi fenomenologia transcendentală (Bucharest, Humanitas, 2011, 472 p.);
 • Organising the national conference: Fenomenologie și Istorie, 21-22 October 2011, Faculty of Philosophy, University of Bucharest;
 • Publishing the papers of the conference: Timp, memorie și tradiție. Studii de fenomenologia istoriei (Bucharest, ZetaBooks, 2011, 232 p.);
 • Attending 3 international and 1 national conferences;
 • Attending 3 research stays at european universities;
 • Publishing an article in a ISI indexed journal and another 3 in internationally indexed journals;
 • Editing the dossier of Studia Phaenomenologica XI, 2011 (ISI indexed) on „tradition and phenomenology”;
 • Themes discussed:

–       aperceptive sedimentation and objects as carriers of the past;
–       sedimentation and scientific idealisation in Husserl;
–       habitualisation and the consciousness of practical posibilities;
–       bodily habituality and the ontology of the self;
–       film as a mode of memorial representation and historical discourse;
–       the reality and the alterity of the past;
–       temporal distance as a chance of historical understanding;

 

Year 2012

–       the idea of a phenomenological genealogy;
–       the retroactive modifiability of the past;
–       forgetting as revelation of time;
–       sedimentation and constitution in Husserl;
–       bodily habituality and the social prescription of gestures;
–       tradition and truth in Gadamer;

 

Year 2013 (January – July)

 • Organising the workshop: Urmă-Sediment-Memorie corporală, 20 June 2013, Bucharest, Casa Lovinescu;
 • Publishing the Translation of Martin Heidegger, Phänomenologhische Interpretationen zu Aristoteles/ Interpretări fenomenologice la Aristotel, Bucharest, Humanitas (forthcoming);
 • Publishing the authored monograph Christian Ferencz-Flatz, Amorse pentru o fenomenologie a trecutului, Bucharest, Humanitas (forthcoming);
 • Attending 3 international conferences;
 • Publishing an article in a ISI indexed journal and another 2 in internationally indexed journals;
 • Themes discussed:

–       destruction and historical research in phenomenology;
–       forms of implicit memory;
–       „arhi-familiarity” as objectified memory;
–       the „trace” as a residual dimension of tradition;
–       practical habitualisation and the typification of situations;
–       the problem of „generations” and phenomenology;
–       aperception, sedimentation and empathy in Husserl;
–       tradition as the fundament for empathy in the early Heidegger;
–       memory as a condition of film reception;

–       conceptual sedimentation.Anul 2010 (August – Decembrie)

 • Planificarea întâlnirilor periodice; sistematizarea materialului bibliografic necesar;
 • Participarea la o conferință internațională;
 • Publicarea unui articol cotat ISI;
 • Teme abordate:

–       „lumea vieții” și știința la Husserl, Heidegger și Schütz;
–       ideea unei fenomenologii a „ocazionalității”;
–       sensurile conceptului de „fundare” la Husserl și Heidegger;
–       sedimentare și semnificativitate.

 

Anul 2011

 • Organizarea unui seminar dedicat problemei istoriei în Ființă și timp;
 • Organizarea unui seminar dedicat raportului dintre hermeneutică și fenomenologie la Ricoeur;
 • Finalizarea traducerii, editarea și publicarea a lucrării Edmund Husserl, Criza ştiinţelor europene şi fenomenologia transcendentală, traducere de Christian ferencz-Flatz, București, Humanitas, 2011;
 • Organizarea colocviului: Fenomenologie și Istorie, 21-22 Octombrie 2011, Facultatea de Filozofie, Universitatea București
 • Editarea și publicarea actelor colocviului: Timp, memorie și tradiție. Studii de fenomenologia istoriei (București, ZetaBooks, 2011, 232 p.);
 • Participarea la 3 conferințe internaționale și una națională;
 • Efectuarea a 3 stagii de cercetare;
 • Publicarea unui articol cotat ISI și a 3 articole BDI.
 • Editarea dosarului tematic al Studia Phaenomenologica (ISI) dedicat „tradiției”;
 • Teme abordate:

–       sedimentarea aperceptivă și obiectele purtătoare de trecut la Husserl;Ț
–       sedimentarea și idealizarea științifică la Husserl;
–       habitualizarea și conștiința posibilităților practice;
–       habitualitatea corporală și ontologia sinelui;
–       filmul ca reprezentare memorială și discurs istoric;
–       realitatea şi alteritatea trecutului;
–       distanţa temporală ca posibilitate pozitivă pentru înţelegerea istorică.

 

Anul 2012

–       ideea unei genealogii fenomenologice;
–       trecutul și modificarea sa retroactivă;
–       uitarea ca revelator al temporalității;
–       sedimentare și constituire la Husserl;
–       habitualitatea corporală și prescriptibilitatea socială a gesturilor;
–       tradiție și adevăr la Gadamer.

 

Anul 2013 (ianuarie – iulie)

 • Organizarea workshop-ului: Urmă-Sediment-Memorie corporală, 20 iunie 2013, București, Casa Lovinescu
 • Traducerea, editarea și publicarea lucrării Martin Heidegger, Interpretări fenomenologice la Aristotel (Phänomenologhische Interpretationen zu Aristoteles), traducere de Christian Ferencz-Flatz, București, Humanitas (în curs de apariție);
 • Predarea spre publicare a cărții de autor: Christian Ferencz-Flatz, Amorse pentru o fenomenologie a trecutului, București, Humanitas;
 • Participarea la 3 conferințe internaționale;
 • Predarea spre publicare a unui articol ISI și a două articole BDI;
 • Teme abordate:

–       destrucția și cercetarea istorică în fenomenologie;
–       forme ale memoriei implicite;
–       „arhifamiliaritatea” ca memorie obiectuală;
–       „urma” ca dimensiune reziduală a tradiției;
–       habitualizarea practică și tipificarea situațiilor;
–       problema „generațiilor” și fenomenologia;
–       apercepție, sedimentare și empatie la Husserl;
–       tradiția ca fundament al empatiei la tânărul Heidegger;
–       memoria ca interfață a receptării filmice;
–       ideea sedimentărilor conceptuale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Institute for Philosophy Alexandru Dragomir site